Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss!

Vår webbplatsadress är: http://www.linagard.se

Lina Gård Materialhantering AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för insamling, bearbetning och användning av personuppgifter på denna webbplats. Lina Gård Materialhantering AB värnar om din personliga integritet och lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter.

I den här integritetspolicyn förklaras hur Lina Gård Materialhantering AB samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och följande bestämmelser.

När du använder formulären på webbplatsen för att skicka meddelanden till oss så skickas dina uppgifter till oss via mail. När vi tagit emot ditt meddelande sparas de uppgifter du lämnat i våra mailsystem och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund och/eller intressent.

Vi använder oss av ”Google reCAPTCHA” i vårt kontaktformulär på vår webbplats. ReCaptcha används för att avgöra om data som skickas in på vår webbplats (t.ex via formulär) kommer från en person eller ett automatiserat program. Detta är en service som tillhandahålls av Google Inc. Läs mer om deras användarvillkor.

Dina personuppgifter kan komma att delas med samarbetspartners, så kallad tredje part, som behandlar personuppgifter för vår räkning. En sådan part kallas ett personuppgiftsbiträde och kan till exempel vara våra systemleverantörer, IT-tjänsteleverantörer eller molntjänstleverantörer. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara till polisen eller annan myndighet.

Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter

Du som kund eller potentiell kund har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har alltid rätt att:

  • Begära tillgång till dina personuppgifter
  • Begära rättelse av dina personuppgifter
  • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter
  • Begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter.

Vi har dock rätt att neka radering om personuppgifterna behövs för att fullfölja avtal eller gällande lagkrav, begära rätten till dataportabilitet, vilket innebär rätten att få dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du rätt att när som helst lämna in klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Hos Datainspektionen hittar du även utförligare information om Dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Kontakta oss

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig, nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan eller komma i kontakt med oss gällande frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post på joakim@linagard.se